i79rdt4931

nerukysiult

vilkai

trans_logo

i79rdt4931

i79rdt4931

Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu

Nr. V-1137

 

 

VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinis psichikos sveikatos centras (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) - biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, kurios veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės lėšų fondų.

2. Įstaigos paskirtis yra visuomenės psichikos sveikatos priežiūros, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros bei priklausomybės ligų ir savižudybių prevencijos koordinavimas, gyventojų psichikos sveikatos ir jai įtaką darančių veiksnių stebėsena ir vertinimas, gyventojų psichikos sveikatos stiprinimas ir ugdymas.

3. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Įstaigos savininkė yra valstybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija). Ministerija, kaip Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

4.1.   tvirtina Įstaigos nuostatus ir Įstaigos vadovo pareigybės aprašymą;

4.2.   skiria biudžeto lėšas Įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;

4.3.   teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Įstaigai turtą Įstaigos nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti;

4.4.   priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo;

4.5.   skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jų įgaliojimus;

4.6.   organizuoja viešą konkursą Įstaigos vadovo pareigoms, tvirtina šio konkurso nuostatus;

4.7.   sudaro su konkursą Įstaigos vadovo pareigoms eiti laimėjusiu asmeniu darbo sutartį, šią sutartį nutraukia įstatymų nustatyta tvarka;

4.8.   priima sprendimą dėl Įstaigos buveinės pakeitimo;

4.9.   priima sprendimą dėl Įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

4.10. turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

5.  Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

6. Įstaigos buveinės adresas: Parko g. 21, LT-11205 Vilnius, Lietuvos Respublika, interneto svetainė, kurioje skelbiami vieši pranešimai – http://www.vpsc.lt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2016-07-19, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21258

7. Įstaigos vieši pranešimai ir kita vieša informacija skelbiama Įstaigos interneto svetainėje www.vpsc.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

8.  Įstaigos nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą psichikos ligomis bei savižudybių skaičių, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2016-07-19, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21258

10. Įstaiga, siekdama savo veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1.  pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių prevencijos ir psichikos sveikatos priežiūros srityje;

10.2.  Ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse visuomenės psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros klausimais;

10.3. Neteko galios nuo 2016-08-04

Punkto naikinimas:

Nr. V-948, 2016-07-19, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21258

10.4.  pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą visuomenės sveikatos priežiūros, pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms, priklausomybės ligų centrams, valstybės ir savivaldybių institucijoms, joms sprendžiant gyventojų psichikos sveikatos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir savižudybių prevencijos klausimus;

10.5.  pagal kompetenciją dalyvauja, vykdant gyventojų psichikos sveikatos ir jai įtaką darančių rizikos veiksnių stebėseną; renka ir analizuoja duomenis apie gyventojų psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą; teikia Ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl asmens ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimo;

10.6. pagal kompetenciją renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie savižudybes bei jų rizikos veiksnius, šalyje ir užsienyje vykdomus savižudybių prevencijos bei postvencijos projektus ir programas, teikia informaciją visuomenei, suinteresuotoms institucijoms ir Ministerijai savižudybių paplitimo, rizikos veiksnių, prevencijos bei postvencijos klausimais;

10.7. pagal kompetenciją įgyvendina valstybines psichikos sveikatos profilaktikos, savižudybių prevencijos, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programas;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-948, 2016-07-19, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21258

10.8. pagal kompetenciją atlieka psichikos ir elgesio sutrikimų bei savižudybių epidemiologinius tyrimus, dalyvauja vykdant taikomuosius mokslo darbus, rengia su tuo susijusias programas;

10.9. kaupia ir analizuoja informaciją apie šalyje vykdomus projektus ir programas, skirtas psichikos sveikatai stiprinti; teikia pasiūlymus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos stiprinimo;

10.10. ugdo gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius ir įgyvendina visuomenės psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones;

10.11. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant bei vykdo asmens ir visuomenės sveikatos specialistų švietimą bei mokymus;, rengia psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos, gydymo ir socialinės reabilitacijos metodikas, specialistų mokymo programas;

10.12. informuoja visuomenę apie savo veiklą;

10.13. pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

10.14.  vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 

11. Įstaiga, siekdama savo veiklos tikslo bei vykdydama nustatytas funkcijas, turi šias teises:

11.1.  užsiimti Įstaigos nuostatuose nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

11.2 naudoti, valdyti nustatyta tvarka perduotą turtą ir disponuoti juo teisės aktų nustatyta tvarka;

11.3. naudoti Įstaigos lėšas šiuose nuostatuose numatytiems veiklos tikslams pasiekti ir funkcijoms vykdyti;

11.4. sudaryti sveikatos priežiūros sutartis su LNSS veiklos užsakovais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;

11.5. kreiptis į Ministeriją dėl Įstaigos nuostatų papildymo ir pakeitimo;

11.6. suderinus su Ministerija, steigti padalinius ir filialus;

11.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti paramą;

11.8. teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti informaciją;

11.9.  sudaryti komisijas, darbo grupes Įstaigos kompetencijos klausimams spręsti, įtraukti į jas kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų atstovus ir specialistus (suderinus su jų vadovais);

11.10.   bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir asociacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis.

12. Įstaiga gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktų teisių.

 

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13.     Įstaigai vadovauja Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas yra pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui. Įstaigos vadovas gali turėti pavaduotojų.

14. Įstaigos administracinę struktūrą, suderintą su Ministerija, tvirtina Įstaigos vadovas.

15. Įstaigos darbas organizuojamas vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro tvirtinamu Įstaigos metiniu veiklos planu, Įstaigos nuostatais, Įstaigos vadovo tvirtinamais darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, padalinių nuostatais, Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais dokumentais.

16.     Įstaigos vadovas į darbą viešo konkurso būdu priimamas ir iš jo atleidžiamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

17.     Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešus konkursus organizuoja ir jų nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

18.     Įstaigos, jos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, atitinkantys sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

19.     Įstaigos vadovas:

19.1. organizuoja Įstaigos darbą, kad būtų pasiekti Įstaigos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

19.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų;

19.3. tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto darbo užmokesčio fondo;

19.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

19.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustato Įstaigos darbuotojų atlyginimus, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;

19.8. tvirtina Įstaigos darbo reglamentą, vidaus darbo tvarkos taisykles, padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

19.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;

19.10. atstovauja Įstaigai visose institucijose, įstaigose ir organizacijose, Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ar įgalioja kitus asmenis vykdyti Įstaigos vadovo funkcijas;

19.11. turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose.

20.     Įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka gali būti sudaromi kolegialūs valdymo organai, kurių nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas.

 

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

21.     Įstaigos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22.   Įstaigos finansų kontrolę atlieka Įstaigos vadovo paskirti Įstaigos darbuotojai.

23.     Įstaigos vidaus auditą atlieka ir Įstaigos metinio veiklos plano vykdymą vertina Ministerijos vidaus audito padalinys.

24.     Įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Įstaigos vadovas ir Ministerija.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.     Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-948, 2016-07-19, paskelbta TAR 2016-08-03, i. k. 2016-21258

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. V-1137 ,,Dėl Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 
© 2016 Valstybinis psichikos sveikatos centras. Prašome pranešti apie netikslumus.